PC音乐下载器MusicTools3.1.2

【摘要】PC音乐下载器MusicTools3.1.2支持列表QQ音乐歌单:https://y.qq.com/n/yqq/playsquar....playlist.pic_click专辑:https://y.qq...

PC音乐下载器MusicTools3.1.2

支持列表

QQ音乐

歌单:https://y.qq.com/n/yqq/playsquar ... .playlist.pic_click

专辑:https://y.qq.com/n/yqq/album/000 ... album_lib.album_pic

歌曲:https://y.qq.com/n/yqq/song/001VITtx4LQmhv.html

歌单:http://y.qq.com/w/taoge.html?hos ... appshare=android_qq

专辑1:http://y.qq.com/w/album.html?hos ... appshare=android_qq

专辑2:https://y.qq.com/m/digitalbum/go ... ideo=true&mod=index

歌曲:http://i.y.qq.com/v8/playsong.ht ... e=1&_wv=1&source=qq

网易云音乐

歌单1:https://music.163.com/#/playlist?id=2433696048

歌单2:https://music.163.com/playlist?id=2237551001&userid=119819724

专辑1:https://music.163.com/#/album?id=37869047

专辑2:https://music.163.com/album?id=37869047&userid=119819724

歌曲1:https://music.163.com/#/song?id=486814412

歌曲2:https://music.163.com/song?id=486814412&userid=119819724

歌单:http://music.163.com/playlist/24 ... 2/?userid=119819724

专辑:http://music.163.com/album/37869047/?userid=119819724

歌曲:http://music.163.com/song/347597/?userid=119819724

酷狗音乐

歌单:http://www.kugou.com/yy/special/single/550124.html

歌曲:http://www.kugou.com/song/#hash= ... FC&album_id=2713184

虾米音乐

歌单:https://www.xiami.com/collect/233995355?spm=0.0.0.0.mHPJfV

歌单:http://music.taihe.com/songlist/555540389

专辑:http://music.taihe.com/album/241838068?pst=music

歌曲:http://music.taihe.com/song/540175998

12.4号更新

下载URL1:https://pan.baidu.com/s/1rVB5pS4Htyf7MjRQwVjxow

下载URL2:https://www.lanzous.com/i2ivu7i

未经允许不得转载:第一资源网 » PC音乐下载器MusicTools3.1.2

 小东
 简介:专业团队网站开发、安全运维,合作意向请联系!

扫码关注微信公众号:ITDYBOY,学前端,学安全,从0到1,从1到精通!

扫码关注微信公众号:ITDYBOY

发表评论

游客
送你一朵小花花~

帅人已评(9)